محصولات

لوستر ها

هدف اصلی گروه چارسو، بالا بردن کیفیت زندگی و فضای زیستی تمام اقشار جامعه به کمک ارتقاء کیفیت طراحی و ساخت و ساز است.

Complex Cube

Code: 101

Bench Style

Code: 102

Nested Square

Code: 103

Nested Square

Code: 104

Light Rain

Code: 105

Cage

Code: 106

Three Heads

Code: 107

Suspended

Code: 108

Pigeon Cage

Code: 109

Wood Square

Code: 110

Cubiod

Code: 111

Thin Line

Code: 201

Cross

Code: 202

Suspended Cube

Code: 203

Pigeon Cage

Code: 204

Jail

Code: 205

Three Line

Code: 301

303
Thick Iron

Code: 303

Pigeon Cage

Code: 304

Infinity Loop

Code: 305

204-304
Pigeon Cage

Code: 304

305
Infinity Loop

Code: 305

Dark Wood

Code: 306

Wooden Tunnel

Code: 401

402
Wooden Rectangle

Code: 402

Cube tunnel

Code: 403

Compass

Code: 405

406
Snake Fence

Code: 406

407
Thick Iron

Code: 407

Window

Code: 408

U & D

Code: 409

501
Alps

Code: 501

502
Seven

Code: 502

Worm

Code: 503

Code: 409

Code: 501

Seven

Code: 502

Worm

Code: 503

Code: 409

Code: 501

error: Content is protected !!
به بالای صفحه بردن